Menu Close

Asmeninė pagalba žmonėms su negalia

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į asmens individualiuosius pagalbos poreikius, suteikti jam individualią pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.
Asmeninės pagalbos teikimo laikas ir trukmė (dienų, valandų skaičius) nustatomi atsižvelgiant į asmens individualiuosius pagalbos poreikius. Asmeninė pagalba negali būti teikiama tuo pačiu laiku, kai teikiamos socialinės priežiūros arba socialinės globos paslaugos namuose arba kai asmuo atlieka darbo funkcijas ar dalyvauja užimtumo ir ugdymo veiklose (t. y. asmeninis asistentas nepadeda atlikti darbo funkcijų, užimtumo ir ugdymo veiklų), taip pat asmens miego ir (ar) poilsio metu, kuris su kiekvienu asmeniu suderinamas individualiai.

Kas gali gauti?

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys su negalia (toliau – asmuo), kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra apriboti (negali savarankiškai orientuotis, nuvykti iš taško A į tašką B ir (ar) tvarkyti asmeninio ir (ar) socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Asmeninės pagalbos poreikis nevertinamas ir asmeninė pagalba neteikiama asmenims, kurie gauna slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugas gydymo įstaigoje, arba socialines paslaugas
stacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • yra vyresni nei 14 metų ir kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas dvejiems metams, jie pradedami skaičiuoti nuo visų šalių pasirašytos Asmeninės pagalbos teikimo sutarties dienos.
Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai pagal klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninę pagalbą, poreikius, užpildant klausimyną pagal šiuos kriterijus ir atsižvelgiant į asmens užimtumui (pavyzdžiui, darbui, mokslui) skirtą laiką, asmens miego ir (ar) asmens poilsio laiką:

 • asmuo turi pirmumo teisę;
 • asmens socialinis dalyvumas (pavyzdžiui, dirba, mokosi);
 • asmens judumas vykstant į darbovietę, ugdymo, neformaliojo ugdymo įstaigas, dienos
  centrus, valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, laisvalaikio praleidimo
  ir kitas vietas;
 • asmens sveikatos būklė;
 • kasdienė asmens veikla ir asmeninės pagalbos poreikis vykdant 4 veiklas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai) namuose ir viešojoje aplinkoje.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir Sutartyje nustatytas sąlygas, padeda asmeniui:

 • teikia jam pagalbą atliekant darbus ir vykdant veiklas (darbai ir vykdomos veiklos atliekamos kartu, bet ne už asmenį), kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse;
 • teikia jam individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi jį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbovietę, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, padeda planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas?

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, darbo funkcijų, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros dėl jo amžiaus procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, mokytojo ar mokinio padėjėjo, studijų padėjėjo, darbo asistento funkcijų, neteikia pagalbos priimant kasdienius sprendimus, nelydi vaiko iki 8 metų į ugdymo įstaigas ir iš jų, neatstovauja vaikui iki 18 metų, nedalyvauja kartu su asmeniu medicininės reabilitacijos veiklose, asmens ugdymo ar užimtumo veiklose, kurios vykdomos socialines ir ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose, nepadeda teisėtiems asmens atstovams užtikrinti jo priežiūros, kurią turi užtikrinti patys teisėti asmens atstovai, ir kt.).

Ar asmeninė pagalba yra mokama? Jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 352 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Asmens, kai jam neteikiamos specialiosios socialinės paslaugos ir nėra skirta ir mokama individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas vertinant tik to asmens, kuriam numatoma teikti asmeninę pagalbą, pajamas:

 • asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (352 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (528 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (528 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (704 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (704 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (880 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Jei asmeniui paskirta ir mokama individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti:

 • 20 procentų šios kompensacijos dydžio, jei asmeniui nustatytas pirmo ar antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis; iki 2018 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis);
 • 30 procentų šios kompensacijos dydžio, jei asmeniui nustatytas trečio ar ketvirto lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; iki 2018 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir specialiąsias socialines paslaugas, išskyrus socialinės globos paslaugas, teikiamas stacionarioje globos įstaigoje.

Kur kreiptis?

Kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.
Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas įvertina poreikį asmeninei pagalbai. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo / netikslingumo.
Dėl informacijos galite kreiptis ir į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, tel. (0 421) 61697, el. p. asta.simanskiene@pakruojis.lt.
Asmeninės pagalbos teikėjas – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.
Galima siūlyti pasitelkti ir asmens poreikius atitinkantį asmeninį asistentą, nesusijusį giminystės ryšiais ir atitinkantį Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.
Teisės aktai, reglamentuojantys asmeninės pagalbos teikimą:
2021-07-01 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-478; A1-478 Dėl Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio įgyven… (lrs.lt)
2024-04-04 Pakruojo r. sav. mero potvarkis Nr. MV-122; AV-545 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo ir Pakruojo rajono sav… (lrs.lt)

Informacija atnaujinta 2024/04/09

Skip to content