Menu Close

Papildomai finansuojamas ES projektas „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama užtikrinti neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims teikiamų
integralios pagalbos paslaugų tęstinumą, rado galimybę skirti papildomą finansavimą 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės „Integrali pagalba į namus“ projektams.
Siekiant projekto tikslo ir atsižvelgiant į neįgalių darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenų poreikį gauti
integralios pagalbos namuose paslaugas kuo ilgiau, būtinas projekto veiklų pratęsimas. Esamiems projekto
dalyviams reikalinga tęsti paslaugų teikimą dėl jų sveikatos būklės, taip pat nuolat atsiranda papildomas poreikis
globos ir slaugos paslaugoms t. y. į projekto veiklas įtraukiami nauji paslaugų gavėjai, kuriems teikiamos
paslaugos, padedančios kuo ilgiau ir pilnavertiškai gyventi savo namuose, išvengiant stacionarios ilgalaikės globos institucijų.
Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Pakruojo nestacionarių
socialinių paslaugų centro direktorė 2020-01-09  pasirašė projekto “ Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“
08.4.1-ESFA-418-04-0012 sutarties keitimą. Papildomo finansavimo suma 119 186,00 eurų. Dėka gautų
papildomų lėšų projekto vykdymas pratęsiamas 20 mėnesių. Sutartyje numatyta rodiklio reikšmė 40 dalyvių.
Socialinių ir slaugos darbuotojų bendrai teikiamos paslaugos palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų
kasdienybę pagerina gyvenimo kokybę, suteikia šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti artimaisiais ir
derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinė darbuotoja Rima Diliūnienė

Skip to content