Menu Close

Pratęstas finansavimas iš ES fondo lėšų finansuojam projektui „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“

2016 metų spalio 5 dieną Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras ir
Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“
sutartį. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2017 metų kovo mėnesį. Projekto lėšomis įsigytos
priemonės, palengvinančios darbuotojų darbą: perkėlimo diržai, lentos, čiužiniai, nupirkti du
lengvieji automobiliai. Darbuotojos aprūpintos darbo drabužiais, higienos priemonėmis. Projekto
pabaiga 2019 m. rugsėjo mėnesį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama užtikrinti neįgaliems ir senyvo
amžiaus asmenims teikiamų integralios pagalbos paslaugų tęstinumą, rado galimybę skirti
papildomą finansavimą 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonės „Integrali pagalba į
namus“ projektams. Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, atstovaujantis direktorės Laimutės
Kazokaitienės 2019-08- 09 d. pasirašė projekto “ Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone ’ Nr.
08.4.1-ESFA-V-418-04-0012 sutarties keitimą. Projekto veiklų tęstinumui skirta 31.200 eurų.
Gavus papildomą finansavimą, planuojamas veiklų įgyvendinimo pratęsimas papildomai 5
mėnesiams. Projekto pabaigos data po pratęsimo 2020 m vasario 04 d.
Kaip rodo patirtis, tokia pagalba – kuomet slaugos ir socialinės globos paslaugos, dar
vadinamos integralia pagalba, teikiamos namuose mobilių specialistų komandų, kaip vieno
paslaugos tiekėjo – yra efektyvi bei ypač reikalinga ir naudinga žmogui ir artimiesiems. Papildomas finansavimas leis suteikti integralios pagalbos paslaugas didesniam gavėjų skaičiui, t. y. aptarnauti naujus projekto dalyvius bei išlaikyti paslaugų tęstinumą esamiems projekto dalyviams dar kelis mėnesius.
Per projekto laikotarpį integralios pagalbos paslaugos buvo suteiktos 32 Pakruojo
rajono gyventojoms. Paslauga teikiama suaugusiems asmenims  su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir
asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Pakruojo rajone. Integralią pagalbą gyventojams teikiama komandiniu principu. Komandinio principo tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti efektyvias slaugos paslaugas. Komandą sudaro slaugytojas, slaugytojos padėjėjai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas. Slaugytojo funkcijos: žaizdų ir pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, bendravimas su šeimos gydytoju, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais. Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, aprūpina būtinaisiais maisto produktais. Slaugytojo padėjėjai padeda judant, gulantis į lovą, pakeičia sauskelnes, perriša žaizdas, pamaitina, ar padeda pavalgyti ir kt.
Slaugos paslaugos asmens namuose teikiamos nemokomai, t. y. finansuojamos
Europos socialinio fondo lėšomis. Už dienos globą asmens namuose mokestis neviršija 20 procentų asmens pajamų.
Vykdant šį projektą, neįgalūs asmenys, gaunantys integralios pagalbos paslaugas, gali likti savo namuose, gaudami reikalingą pagalbą. Tuo pačiu neįgaliųjų artimieji dalyvauti darbo rinkoje.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų socialinė darbuotoja Rima Diliūnienė

Skip to content