Menu Close

Šeimos konferencijos metodas

Bandant trumpai ir paprastai paaiškinti kas yra šeimos konferencija, ko gero galėtume sakyti, kad tai yra šeimos ir jos artimųjų susitikimas, kurio metu yra sprendžiamos vaiko problemos. Atrodo viskas labai paprasta ir tai gali padaryti kiekviena šeima, todėl kyla klausimas – kam yra reikalingas šis metodas? Patirtis rodo, kad žmonės nėra linkę kalbėti apie savo ir savo šeimos problemas, kad ir su labai sau artimais žmonėmis.

Šeimos konferencijos metodas yra apibūdinamas kaip vienas iš socialinio darbo įrankių problemoms, susijusioms su vaiko gerove, išspręsti šeimos rate, kuo mažiau įsitraukiant institucijoms bei išsaugant vaiką šeimoje. Šeimos konferencijos metodo tikslas – ieškoti šeimos paramos išteklių tarp artimųjų, į problemos sprendimo priėmimo procesą įtraukti (įgalinti) pačią šeimą, vaiką, išplėstinę šeimą ir šeimos artimuosius bei skatinti prisiimti atsakomybę už šių sprendimų įgyvendinimą. Šeimos konferencijoje gali dalyvauti asmenys, kuriuos nori matyti vaikas – išplėstinė šeima (pvz.: teta, močiutė, senelis, dėdė, pusbrolis, pusseserė ir kt.), kiti artimieji (kaimynai, bendruomenės nariai ir pan.) bei specialistai (esant poreikiui, specialistus gali pakviesti šeimos konferencijos koordinatorius).

Šeimos konferencijos metodą įgyvendina šeimos konferencijos koordinatorius. Tai šeimos nepažįstantis, nežinantis jos istorijos asmuo, kuris nėra pavaldus institucijoms, tačiau jo pareiga yra padėti šeimai pasiruošti ir pravesti šeimos konferenciją. Šeimos konferencijos koordinatoriaus tikslas yra, kad šeimos nariai, įsijungiant išplėstinei šeimai, susėstų prie vieno bendro stalo dėl vaikui kylančių sunkumų.

Yra išskiriamos trys pagrindinės šeimos konferencijos dalys:

  • Planavimas – planavimas gali trukti nuo 4 iki 8 savaičių. Šio etapo metu šeimos konferencijos koordinatorius supažindina šeimą su šeimos konferencijos metodu, užmezga ryšį su vaiku ir jo šeima, kartu su vaiku išsiaiškina jam kylančias problemas, aptaria asmenis, kuriuos vaikas norėtų matyti šeimos konferencijoje. Koordinatorius susisiekia su vaiko nurodytais asmenimis, supažindina su šeimos konferencijos metodu, aptaria vaiko problemas bei kuo artimieji galėtų jam padėti. Koordinatorius kartu su vaiku ir jo šeima numato šeimos konferencijos laiką ir vietą, įteikia kvietimus kitiems šeimos konferencijos dalyviams.
  • Šeimos konferencija – tai 1 diena, kurią vaikas, tėvai ir išplėstinė šeima susitinka neformalioje aplinkoje, susėda prie vieno bendro stalo ir patys sudaro planą, kuriame nusimato veiksmus, atsakomybes, jų vykdymo terminus, kurie padėtų išspręsti vaiko problemas. Susitikime taip pat gali dalyvauti ir specialistai (pvz.: mokyklos soc. pedagogas, socialinis darbuotojas ir pan.), tačiau specialistai dalyvauja tik pirmoje susitikimo dalyje, kurioje išsako savo įžvalgas apie šeimą, tolesniame susitikime specialistai nedalyvauja. Šeima, sudariusi pagalbos planą, jį aptaria su koordinatoriumi. Visiems šeimos konferencijos dalyviams bei koordinatoriui perduodama pagalbos plano kopija.
  • Stebėjimas – stebėjimas vyksta 2-6 mėnesius po šeimos konferencijos, šio etapo metu yra stebima kaip šeimos nariai vykdo numatytus susitarimus.

Svarbu paminėti, kad šeimos konferencijos koordinatorius neprivalo su niekuo dalintis surinkta informacija, nėra atsakingas už šeimos sudaryto plano įgyvendinimą bei jo rezultatus. Jo svarbiausias darbas – surinkti šeimos narius ar artimus vaikui žmones į būrį tam, kad jie patys kartu bandytų rasti būdą padėti savo artimui be jokių kitų institucijų įsikišimo.

Galima pasidžiaugti, kad nors šeimos konferencijos metodas Lietuvoje dar tik žengia pirmuosius žingsnius, tačiau nuo 2022 metų šis metodas įtrauktas į LR socialinių paslaugų katalogą, kaip viena iš prevencinių socialinių paslaugų, kurią nemokamai gali gauti visi besikreipiantys.

Rugpjūčio 28-31 dienomis Panevėžyje Lietuvos Šeimos konferencijos koordinatorių asociacija organizavo Šeimos konferencijos koordinatorių mokymus, mokymus vedė lektorės: Lietuvos Šeimos konferencijos koordinatorių asociacijos prezidentė Jurgita Kulevičienė bei Šeimos konferencijos koordinatorė, supervizorė Kristina Pikūnė. Pakruojo NSPC Bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja prevencinėms paslaugoms Aistė Barauskaitė taip pat dalyvavo šiuose mokymuose, kuriuose įgijo teisę dirbti šeimos konferencijos koordinatore.

Socialinės darbuotojos prevencinėms paslaugoms Aistės Barauskaitės informacija

 

Skip to content